4x Wygrana z mBankiem S.A. – łączna kwota zasądzenia 628.332,31zł!

10 stycznia 2022

4x Wygrana z mBankiem S.A. – łączna kwota zasądzenia 628.332,31zł!

W dniu 10 stycznia 2022r. do naszej kancelarii wpłynęły 4 korzystne wyroki przeciwko mBank S.A. zasądzające na rzecz naszych klientów łącznie kwotę 628.332,31zł!

Pomoc-frankowiczom

Kredyt indeksowany – wygrane

Wyrok o sygn. I C 113/21 wydany przez  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, I Wydział Cywilny, w którym Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 265.814,72 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 maja 2020 r. do dnia zapłaty;
– ustalił, że pomiędzy stronami nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt między powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

 Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny wydał wyrok o sygn. XII C 860/20, w którym:

– zasądził od pozwanego  na rzecz powoda 198.750,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia  29 maja 2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF zawarta w 2005 r. pomiędzy powodem jest nieważna;

– oddalił powództwo w zakresie roszczenia głównego;

– obciążył pozwanego obowiązkiem zwrotu na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwoty 1.021,83 zł tytułem tymczasowo poniesionych wydatków;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.917,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok o sygn. XII C 341/21 wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny na mocy którego Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 104.373,47 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2020 roku do dnia zapłaty;

– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF z 2008 roku, zawarta między BRE Bank a powodem jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7917 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 5400 zł od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok o sygn. I C 1026/21 wydany przez  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny, w którym Sąd:

– ustalił, że stosunek prawny kredytu istniejący między powodami a pozwanym wynikający z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF nie istnieje,
– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 29.696,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 9 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,
– zasądził od pozwanegona rzecz powódki kwotę 29.696,73 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 9 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,
– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 6.417 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyroki nie są prawomocne.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej