Wyroki prawomocne – PKO BP S.A.

W dniu 18 lutego 2022r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku na skutek apelacji pozwanego wydał wyrok o sygn. I ACa 1152/21.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (sygn.  I C 2641/20 ) z dnia 30.09.2021 r. zasądzający na rzecz powodów kwotę 724.679,00 zł w związku z nieważnością umowy kredytowej.

W dniu 23.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku na skutek apelacji złożonej przez pozwanego PKO BP S.A. wydał wyrok o sygn. I ACa 1152/21 w którym oddalił apelację oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku (sygn. I C 694/20) zasądzający na rzecz powodów kwoty 79.926,65 zł i 3.311,34 CHF w związku z nieważnością umowy kredytowej.

Wyroki prawomocne – Santander Bank Polska S.A.

Dnia 18 lutego 2022r. zapadł wyrok o sygn. I ACa 40/22 przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23 września 2021r. sygn. akt I C 2/21, Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100,00 zł tytułem kosztów postępowania.

Sąd pierwszej instancji uznał, że zawarta umowa jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 694.253,07 zł oraz kwotę 11.851zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Dnia 21 lutego 2022r. zapadł wyrok o sygn. I ACa 328/21 przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 05 lutego 2021r. sygn. akt I C 652/20, Sąd II instancji oddalił apelację strony pozwanej i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się postanowienia o kosztach do dnia zapłaty.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym sąd uznał, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z zawartej umowy oraz zasądził na rzecz powodów 6.434zł tytułem kosztów postępowania.

Pomoc-frankowiczom

Dnia 22 lutego 2022r. zapadł wyrok o sygn. II Ca 1062/21 przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy.

Na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 06 września 2021r. sygn. akt I C 296/20, Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że w punkcie drugim wykreślił „z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu Santander Bank Polska S.A. kwoty 202.805,00 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty”; oddalił apelację strony pozwanej; oddalił apelację powodów w pozostałym zakresie i zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 3.700,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. 

Wobec powyższego sąd utrzymał w mocy prawnej uznanie umowy za nieważną oraz zasądzenie kwoty 133.809,46 zł oraz kwoty 11.817,00 zł tytułem kosztów postępowania.