W dniu 22.09.2022r.  na skutek apelacji pozwanego Banku BNP Paribas S.A., Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wydał wyrok w którym oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu sygn. I C 200/21 z dnia 18 lutego 2022 r. Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

– ustalił, że nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt zawartej w 2009 r. pomiędzy powodami oraz poprzednikiem prawnym pozwanego Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie;

– zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 146.323,46 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.