Dnia 9. marca 2023r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, I Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wygrana Frankowiczów – odfrankowienie

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny sygn. I C 636/20, w którym Sąd:

– zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. na rzecz powodów kwotę 75.376,58 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 19 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. na rzecz powodów kwotę 8.381,37 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za okres od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia o kosztach procesu do dnia zapłaty.