Dnia 16 września 2022r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A, wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny.

Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym.

Wygrana CHF w Szczecinie

Tym samym prawomocny staje się wyrok pierwszoinstancyjny (sygn. I C 978/20), w którym Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny zasądził na rzecz powodów kwotę 68.604,80 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 26.03.2020 r., ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu zawartej w 2005r. oraz zasądził od strony pozwanej koszty procesu w wysokości 11.817 zł.