Dnia 9 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. o sygn. I C 164/20.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 333.975,04 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 r. pomiędzy powodami (umowa pierwotnie zawarta z GE Money Bankiem S.A.);

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.451 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.