Dnia 23.02.2022 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, III Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie o sygn. akt III Ca 806/21.

 

Na mocy wyroku Sąd oddalił apelację pozwanego w całości i zasądził od pozwanego Banku Millenium S.A. na rzecz powodów kwotę 12.700,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd podtrzymał w całości wyrok Sądu I instancji uwzględniający żądanie unieważnienia umowy kredytowej (teoria dwóch kondykcji). Ponadto Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania sformułowanego przez stronę pozwaną.

 

Postępowanie w sądzie I instancji

 

Sprawa była rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny. Na mocy wyroku sądu pierwszej instancji Sąd zasądził kwotę 65.720,67 zł na rzecz powodów solidarnie wraz z odsetkami od 31 lipca 2020 r. do dnia zapłaty, ustalił, iż umowa kredytu jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. (Wyrok z dnia 8.06.2021r. sygn. I C 133/21)