Dnia 28.04.2022r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie, IX Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie o sygn. akt IX Ca 1081/21.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd odrzucił apelację powodów oraz apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 1.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny wydał w przedmiotowej sprawie wyrok I instancji w dniu 18.06.2021 r. (sygn. akt I C 1465/20).

Zgodnie z orzeczeniem Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz Powodów kwotę 35.050,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 47.84,92 zł od dnia 25.10.2019r. do dnia zapłaty, zaś od kwoty 30.269,26 zł od dnia 26.05.2020r. do dnia zapłaty. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.484,16 zł, w tym 3600 zł kosztów zastępstwa.

Sąd I instancji zdecydował o tzw. odfrankowieniu umowy. Wyrok jest prawomocny.