Dnia 30.09.2022r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt V ACa 581/22.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Mocą wyroku pierwszoinstancyjnego o sygn. I C 507/21 wydanego w przedmiotowej sprawie dn. 18.03.2022r. Sąd Okręgowy w Toruniu:

– ustalił, że stosunek prawny  wynikający  z umowy kredytu zawartej w 2008 r. nie istnieje;

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 31.463,74 zł  oraz kwotę 11.675,10 chf wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15.12.2020r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.