Dnia 06.12.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 390/21.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

– zasądził od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 93.290,49 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 06 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty,

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu w związku z nieważnością umowy,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna i nie może dalej obowiązywać po usunięciu z niej klauzul abuzywnych.

Warto podkreślić, że pozew w przedmiotowej sprawie skierowano do sądu w marcu br.