Dnia 4 listopada 2022r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 3 prawomocne wyroki w sprawach przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Sygn. Akt I ACa 897/21

W dniu 04.11.2022  na skutek apelacji pozwanego BOŚ S.A., Sąd Apelacyjny w Katowicach, wydał wyrok w którym sąd oddalił apelacje pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 22.04.2021 (sygn. I C 34/21)) jest prawomocny.  Zgodnie z wyrokiem Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 26.214,57 zł i 51.448,74 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 stycznia 2020 r.; ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami umowy o kredyt oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 12.308 zł tytułem kosztów procesu.

jaka kancelaria dla frankowiczów

Sygn. Akt I ACa 909/21

W dniu 04.11.2022  na skutek apelacji pozwanego BOŚ S.A., Sąd Apelacyjny w Katowicach, wydał wyrok w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 22.04.2021 (sygn. I C 554/20) jest prawomocny. Zgodnie z wyrokiem Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów 29.777,87 zł i 19.275,82 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7 marca 2020 r.; ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.908zł z tytułu kosztów procesu.

Sygn. Akt XV Ca 568/22

W dniu 04.11.2022  na skutek apelacji pozwanego BOŚ S.A., Sąd Okręgowy w Poznaniu, wydał wyrok w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2.700 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. z 16.08.2021r. (sygn. I C 305/20) jest prawomocny. Zgodnie z orzeczeniem Sąd ustalił, że nie istnieje ważny stosunek prawny umowy kredytu hipotecznego denominowanego z 2005r. zawartej pomiędzy stronami; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 70.143,11 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 marca 2020r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania obciążył pozwanego i na tej podstawie zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł, w tym kwotę 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.