Dnia 11 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2021 r. sygn. akt XVIII C 6/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie apelacyjne.

Tym samym prawomocny jest wyrok sądu I instancji, zgodnie z którym Sąd Okręgowy w Poznaniu:

– ustalił, że umowa o kredyt z 2008r. zawarta przez powodów i pozwanego jest nieważna,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 173.443,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 października 2020r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 18.977,38 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 października 2020r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.