W dniu 18.05.2022r. Sąd Apelacyjny w Katowicach na skutek apelacji pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydał wyrok, w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów 4050 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego.

Zgodnie z wyrokiem I instancji o sygn. I C 800/20 wydanym w przedmiotowej sprawie przez Sąd Okręgowy w Katowicach dn. 12.05.2021r. sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 171.736,79 z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 6.434 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd uznał sporną umowę kredytową za nieważną. Zastosował teorię dwóch kondykcji.