Dnia 21 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 1184/20 ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy powodami a pozwanym Bankiem Ochrony Środowiska S.A.;

-zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 57.564,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz powodów kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.