W dniu 1.12.2022  na skutek apelacji pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A., Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wydał wyrok w którym oddalił apelację oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów.

Tym samym prawomocny jest wyrok o sygn. I C 1776/20 mocą którego Sąd Okręgowy w Toruniu:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego z 2005 r. między powodami a pozwanym z uwagi na stwierdzenie nieważności umowy;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwoty 15.397,85 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 16 lipca 2020 r. do dnia zapłaty oraz 26.960,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 16 lipca 2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd do wzajemnych rozliczeń zastosował teorię dwóch kondykcji.