W dniu 16.09.2022  na skutek apelacji pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A., Sąd Apelacyjny w Warszawie, wydał wyrok w którym oddalił apelację, dokonał korekty okresu odsetkowego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 25 października 2021r. sygn. II C 1683/20 zgodnie z którym Sąd:

– ustalił, że pomiędzy powodami a pozwanym nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego denominowanego zawartej pomiędzy stronami w 2005 roku;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 13.645,09 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 października 2020 roku do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 35.340,20 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 marca 2021 roku do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytowa jest nieważna, stosując teorię dwóch kondykcji.