W dniu 26.08.2022 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, wydany w sprawie o sygn. I ACa 387/22.

Frankowicze – wygrana Białystok

Sąd II instancji zmienił zapadły wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22.12.2021 r., sygn. akt I C 145/21 w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 92.802,80 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia 11 lipca 2022 r. za jednoczesnym zaoferowaniem pozwanemu kwoty otrzymanej 153.063,87 zł (sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania). Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego w pozostałej części.

Wyrok I instancji w przedmiotowej sprawie w całości uwzględniał nasze żądania z pozwu. Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 92.802,80 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia zapłaty,

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy z 2005 r. zawartej pomiędzy powodem, a Bankiem BPH S. A. – poprzednikiem prawnym pozwanego,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 5.434 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.