Na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie 14 grudnia 2020 r. (sygn. I C 455/20), Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 24.02.2022r. wydał wyrok prawomocny w sprawie o sygn. I ACa 143/21.

Na mocy orzeczenia Sąd zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 76.004,60 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty i oddalił powództwo w zakresie odsetek od 8 kwietnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 5400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

– oddalił apelację pozwanego;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5050 zł tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej, w tym 4050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest prawomocny.