W dniu 22.09.2022r.  na skutek apelacji pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A., Sąd Okręgowy w Katowicach, wydał wyrok w którym oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Frankowicze wygrywają w Katowicach

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (sygn. I C 1094/20) z dnia 30 marca 2021 r. w którym Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 193.823,90 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 września 2020r. do dnia zapłaty;

– oddalił powództwo w pozostałej części;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł  z tytułu zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.