telefon do Kancelarii Bochenek

Infolinia
71 36 86 982

Dla Klienta

 • Kredyt indeksowany /waloryzowany
 • Charakteryzuje się wyrażeniem kwoty kredytu w umowie wprost w złotych polskich, która przy uruchomieniu kredytu zostaje przeliczona przez Bank kursem kupna waluty do której kredyt jest indeksowany/waloryzowany (np. CHF), a raty kredytu są przeliczane na walutę polską po kursie sprzedaży waluty do której kredyt jest indeksowany/waloryzowany (np. CHF).

 • Kredyt denominowany
 • Charakteryzuje się wyrażeniem kwoty kredytu w umowie bezpośrednio w walucie obcej lub jej równowartości, natomiast bank uruchomił kwotę kredytu w walucie polskiej. Przy uruchomieniu kredytu, kwota zobowiązania zostaje przeliczona przez Bank kursem kupna waluty do której kredyt jest denominowany  (np. CHF), a raty kredytu są przeliczane na walutę polską po kursie sprzedaży waluty do której kredyt jest denominowany (np. CHF).

 • Kredyt walutowy
 • Charakteryzuje się wyrażeniem kwoty kredytu, uruchomieniem kredytu oraz spłatą powstałego zobowiązania w walucie obcej (np. Euro, CHF). W tego rodzaju umowach kredytowych nie dochodzi do przeliczenia kapitału kredytu na złote polskie. 

 • Spread
 • Przez pojęcie spreadu należy rozumieć różnicę pomiędzy wartością kursu sprzedaży a wartością kursu kupna. W umowach kredytów waloryzowanych/indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej jest to różnica pomiędzy kursem kupna po jakim Bank dokonywał przeliczenia kapitału przy uruchomieniu kredytu a kursem sprzedaży po jakim Kredytobiorcy zobowiązani są spłacać raty.

 • Okres przedawnienia roszczeń
 • Okres przedawnienia roszczeń w sprawach umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych lub denominowanych do waluty obcej do dnia 09.07.2018 r. wynosił 10 lat i jest liczony osobno od zapłaty każdej raty. Oznacza to, iż w sprawach o roszczenia z umów bankowych możemy dochodzić roszczeń maksymalnie za okres 10 lat wstecz. Natomiast do rat płatnych od dnia 10.07.2018 r. okres przedawnienia uległ skróceniu i wynosi 6 lat od każdej zapłaconej raty.

 • Przerwanie biegu przedawnienia
 • Do przerwania biegu przedawnienia dojdzie poprzez wykonanie jednej z poniższych czynności:

  • złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (wniosek o zawezwanie do próby ugodowej),
  • złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego (po wcześniejszym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej),
  • wytoczenie powództwa przeciwko Bankowi .

 • Niedozwolone postanowienia umowne
 • Zgodnie z treścią art. 3851 §1 kodeksu cywilnego, przez postanowienie niedozwolone należy rozumieć postanowienie umowne, które nie było indywidualnie uzgodnione z konsumentem, a postanowienie to kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy.  Uznanie postanowienia za niedozwolone powoduje, iż zakwestionowane postanowienie staje się bezskuteczne dla stron umowy kredytowej, przy jednoczesnym związaniu treścią umowy w pozostałym zakresie. W sprawach kredytów waloryzowanych/indeksowanych do waluty obcej, będzie to oznaczało, iż mechanizm pozwalający Bankowi na dokonywanie przeliczeń kapitału i rat po kursie waluty obcej, do której kredyt jest waloryzowanych/indeksowanych przestaje wiązać strony umowy, przy jednoczesnym związaniu pozostałymi postanowieniami umownymi.  
 • Reklamacja
 • Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym (DZ. U. z 2015 r. poz. 1348 ze zm.) przez reklamację należy rozumieć wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego (np. Banku).  Na zgłoszoną reklamację Bank powinien odpowiedzieć w terminie 30 dni od jej odebrania. W wyjątkowych sytuacjach czas udzielenia odpowiedzi na reklamację może wynieść 60 dni od jej odebrania.

 • Unieważnienie umowy kredytowej
 • Polega na stwierdzeniu przez Sąd, że zawarta umowa łącząca Kredytobiorcę z Bankiem z uwagi na występujące w niej istotne wady prawne nie wiąże stron (przestaje istnieć). W przypadku takiego rozstrzygnięcia Bank powinien zwrócić Kredytobiorcy wszystkie uiszczone na rzecz spłaty kredytu raty kapitałowo- odsetkowe oraz prowizję i inne pobrane opłaty, a Kredytobiorca powinien zwrócić Bankowi kwotę, którą Bank oddał mu do dyspozycji. Najprawdopodobniej w tego typu sprawach dojdzie do wzajemnego rozliczenia się stron umowy kredytowej, co będzie oznaczało, że Kredytobiorcy pozostanie do spłaty na rzecz Banku określona część uzyskanego kredytu, która stanie się świadczeniem nienależnym (z uwagi na brak związania umowa kredytową) z obowiązkiem jej zwrotu do Banku.

 • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
 • Opłata jaką należy uiścić przy kredytowaniu nieruchomości ponad poziom określony przez Bank. Zazwyczaj maksymalny poziom to 80% wartości nieruchomości. Przy kredycie ponad wskazany limit, Bank naliczy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Przy czym wskazane ubezpieczenie nie zabezpiecza interesu klienta, tylko Banku. Takie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego należy opłacić raz na 3-5 lat z góry. Po upływie tego czasu Bank ponownie wylicza, jakim procentem wartości nieruchomości jest aktualnie saldo zadłużenia. Jeżeli ponownie wyniesie więcej niż 80%, ubezpieczenie zostanie ponownie naliczone.

 • Zawezwanie do próby ugodowej
 • Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej rozpoczyna postępowanie pojednawcze pomiędzy dłużnikiem (Bankiem) a wierzycielem (Kredytobiorcą), które jest przeprowadzane przez sąd rejonowy. Zawezwanie do próby ugodowej jest składane przed wniesieniem pozwu i wszczęciem właściwego procesu między stronami, a jeśli w ramach postępowania pojednawczego dojdzie do zawarcia ugody – w istocie zastępuje taki proces. Najważniejszym praktycznym skutkiem zawezwania do próby ugodowej jest przerwanie biegu przedawnienia.

 • Koszty postępowania sądowego
 • Decydując się na skierowanie swojej sprawy do sądu, należy liczyć się z następującymi kosztami:

  1. opłata sądowa związana z wytoczeniem powództwa zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) określana jest jako kwota stała a jej wysokość uzależniona jest od wysokości wartości przedmiotu/ zaskarżenia. W przypadku roszczeń, których wartość przekroczy 20 000 zł, opłata sądowa zgodnie z treścią art. 13a w zakresie spraw z czynności bankowych nie przekroczy kwoty1000 zł (opłatę tą uiszcza się przy złożeniu pozwu, ewentualnie również w przypadku składania apelacji). Niniejszą opłatę uiszcza się na rachunek bankowy odpowiedniego sądu.

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051671398/U/D20051398Lj.pdf

  2. opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (od każdego kredytobiorcy). Niniejszą opłatę uiszcza się na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu gminy/miasta.

  3. zaliczka na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, w wysokości od 800 zł do 2500 zł. Wysokość i termin opłaty zaliczki ustala sąd, który dopuszcza w ramach postępowania dowód z opinii biegłego. Niniejszą opłatę uiszcza się na rachunek bankowy odpowiedniego sądu

  4. w przypadku wygrania sprawy, sąd zasądza od strony przegrywającej proces zwrot kosztów poniesionych w związku z wszczęciem postępowania, a także zasądza zwrot kosztów zastępstwa prawnego, których wysokość jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, które są uzależnione od kwoty dochodzonych roszczeń.

 • Dokumenty niezbędne do wyliczenia roszczenia
 • W celu wyliczenia wysokości roszczenia należy uzyskać z banku następującą dokumentację kredytową:

  1. zaświadczenie o wysokości spłat rat kapitałowo- odsetkowych od kredytu hipotecznego, od dnia zawarcia umowy do dnia wydania zaświadczenia zarówno w PLN jak i CHF

  2. zaświadczenie o udzieleniu kredytu hipotecznego z uwzględnieniem daty wypłaty kredytu/transz kredytu wskazujące kwoty w PLN i CHF oraz kursu waluty po jakim doszło do uruchomienia kredytu/ transz kredytu

  3. zaświadczenie o kształtowaniu się oprocentowania w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia zaświadczenia

  4. zaświadczenie obejmujące kwoty i daty uiszczenia lub pobrania przez bank środków pieniężnych z innego tytułu niż spłata raty kapitałowo- odsetkowej.

  Przed wystąpieniem do banku z wnioskiem o uzyskanie powyższych dokumentów, zalecamy w pierwszej kolejności ustalić w banku ich koszt, gdyż z uwagi na wielość podmiotów rynku finansowego, koszt uzyskania dokumentacji może być różny w zależności od cennika podmiotów rynku finansowego.

 • Teoria dwóch kondykcji
 • Teoria dwóch kondykcji zakłada, że w sytuacji stwierdzenia przez sąd, że umowa jest nieważna, obie strony umowy (kredytobiorca oraz bank) stały się bezpodstawnie wzbogacone. Każdej ze stron przysługuje odrębne roszczenie, którego możne dochodzić niezależnie od roszczenia przysługującego drugiej stronie. Tak ukształtowany zakres roszczeń sprawia, że roszczenie jednej ze stron może zostać potrącone, jak również dochodzone w drodze powództwa wzajemnego.

 • Teoria salda
 • Teoria salda zakłada, że w przypadku kiedy sąd dojdzie do przekonania, że umowa kredytu jest nieważna, wówczas dokonuje porównania wartości wzbogacenia każdej ze stron umowy (kredytobiorcy oraz banku) i wskazuje powstanie roszczenia tylko po tej stronie umowy, której wzbogacenie posiada wyższą wartość. Wysokość roszczenia w takim przypadku będzie stanowiła różnica pomiędzy kwotą większego wzbogacenia i kwotą mniejszego wzbogacenia.

Potrzebujesz pomocy Prawnej?

Napisz do nas!

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej zapisy.