Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 15.06.2023 r. w sprawie IX Ca 488/23 oddalił prawomocnie powództwo banku o bezumowne korzystanie z kapitału.

Uzyskaliśmy pierwszy prawomocny wyrok w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału!

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że w całości podziela uzasadnienie wyroku TSUE w sprawie C-520/21. W ocenie Sądu nie ma podstaw prawnych do tego, aby domagać się od kredytobiorcy dodatkowych świadczeń. Co istotne w ocenie sądu jest to sprzeczne dyrektywą 93/13.

Sądy powszechne juz wcześniej rozstrzygały zagadnienia prawne dotyczące bezumownego korzystania z kapitału. Zgodnie z opublikowanymi pod koniec maja br. danymi, sądy wydały do tej pory co najmniej 118 wyroków, w których zweryfikowały podstawy prawne zgłaszanych przez banki roszczeń. W 114 przypadkach (co stanowi 97 proc.) sądy opowiedziały się po stronie konsumentów (Frankowiczów) a zaledwie 4 sprawy zakończyły się wygraną banków.