Frankowicze z Getin Noble Bank mogą mieć nadzieję na ubieganie się o odszkodowanie od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co może stanowić dla nich jedyną szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. W postępowaniu upadłościowym banku będzie trudno zaspokoić roszczenia majątkowe kredytobiorców, ponieważ nie będzie na to wystarczających środków.

Frankowicze z Getin Noble Bank – pytania do TSUE

Obecnie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej znajdują się pytania prejudycjalne polskich sądów dotyczące decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji. Jeśli TSUE stwierdzi, że decyzja BFG narusza prawa konsumentów, a polski sąd administracyjny potwierdzi naruszenie prawa, istniałaby możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od BFG.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 15 marca 2023 r. zapytał, czy wydanie wadliwej decyzji przez BFG w dniu 29 września 2022 r. uniemożliwiło efektywne, pełne i faktyczne korzystanie przez konsumentów z ochrony i uprawnień wynikających z dyrektywy 93/13 oraz przepisów kodeksu cywilnego dotyczących nieuczciwych postanowień umownych. Pytanie w podobnej sprawie skierował także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Wydanie przez TSUE odpowiedzi na pytania prejudycjalne  powinno rozwiać wątpliwości dotyczące skutków decyzji BFG w sprawie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku.

frankowicze kancelaria

Restrukturyzacja Getin Noble Bank

W opinii Tomasza Zaremby, radcy prawnego z kancelarii Bochenek i Wspólnicy, Frankowiczom nie opłaca się biernie czekać na wynik upadłości Getin Noble Banku. Zamiast tego, kredytobiorcy powinni skorzystać z dostępnych środków prawnych w celu zabezpieczenia swoich wierzytelności przed ogłoszeniem upadłości banku. Następnie, w trakcie postępowania upadłościowego, będą musieli działać z należytą starannością. Niedopełnienie obowiązków lub popełnienie błędów przez kredytobiorców w toku postępowania upadłościowego może prowadzić do negatywnych konsekwencji prawnych. Mogą one uniemożliwić prawidłowe rozliczenie się kredytobiorcy z bankiem w ramach tego postępowania, a także wykluczyć możliwość dochodzenia przez niego roszczeń odszkodowawczych w przyszłości.

Jeśli TSUE stwierdzi, że decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego narusza prawa konsumentów, a polski sąd administracyjny również uzna, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, to otworzyłoby to drogę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od BFG. W takim przypadku Frankowiczom mogłoby przysługiwać prawo do otrzymania odszkodowania na podstawie naruszenia ich praw jako konsumentów.

Więcej informacji na portalu prawo.pl