Czas na złożenie skargi do WSA w Warszawie w sprawie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku upłynął 7. października. Co z kredytobiorcami, którzy nie zdążyli złożyć skargi?

Restrukturyzacja Getin

Kredytobiorcy ci będą mogli wnieść skargę tylko wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Zdaniem pełnomocników reprezentujących Frankowiczów warto takie działanie podjąć. Należy przy tym pamiętać, aby taki wniosek spełniał wymogi formalne. Niezbędna będzie także argumentacja, dlaczego nie doszło do złożenia skargi  w terminie.

W związku z wieloma uchybieniami formalnymi poczynionymi przez BFG podczas publikowania informacji dotyczącej  wszczęcia restrukturyzacji Getin Noble Banku, prawnicy reprezentujący Frankowiczów nie wykluczają pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez WSA. Ponadto, braki formalne w tym zakresie mogą posłużyć jako dodatkowa argumentacja kredytobiorców.

Zgodnie z przepisami, termin na wniesienie skargi wynosi 7 dni, jednak wykładnia przepisów dotyczących biegu tego terminu nie jest precyzyjna.

Można zastanowić się, które z ewentualnych uchybień mogą być skutecznie wskazane jako przyczyna uzasadniająca przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W dyskusji mogą również pojawić się głosy, że skoro ogłoszenie o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji nie odpowiada określonym wymogom, termin do wniesienia skargi nie rozpoczął biegu – wyjaśnia Radca prawny Tomasz Zaremba z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

kancelaria frankowicze

Frankowicze – skarga do WSA

Jeśli kredytobiorca „przegapił” termin na złożenie skargi, może zgłosić swój udział w postępowaniu sądowo-administracyjnym również jako uczestnik. Taka możliwość dotyczy każdego, kto mógłby złożyć skargę, tzn. miał i ma interes prawny w jej złożeniu.

Zdaniem prawników pochylenie się przez WSA nad wnioskami kredytobiorców i wydanie w tej sprawie decyzji, będzie wiążące zarówno dla stron i sądu, których skarga dotyczy jak i wszystkich klientów Getin Noble Bank, którzy znajdują się w podobnej sytuacji mimo zaniechania przez nich czynności związanych z zaskarżeniem decyzji BFG.

Wydanie przez WSA wyroku będzie obligować także do przestrzegania treści postanowienia inne sądy i organy państwowe. Co jednak nie jest jednoznaczne z możliwością dochodzenia odszkodowania.


Nie istnieje natomiast przepis prawa krajowego, który wprost wiązałby kwestię złożenia skargi i udziału w postępowaniu, które zakończyło się wydaniem tzw. prejudykatu z możliwością dochodzenia odszkodowania. Część prawników wywodzi ten wymóg z ogólnych reguł prawa cywilnego – mówi mec. Tomasz Zaremba.

Cały artykuł jest dostępny na portalu Prawo.pl