Oba wyroki są korzystne dla Kredytobiorców. Pierwszy wyrok, który dotyczy roszczeń za bezumowne korzystanie z kapitału, jest o tyle istotny, że podtrzymał tezy, które przedstawił w swojej opinii Rzecznik Generalny TSUE w połowie lutego. W mojej ocenie najważniejszą tezą płynącą z tego wyroku jest wskazanie, że bankom nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, poza możliwością uzyskania zwrotu udostępnionej kwoty kredytu”- komentuje Radca Prawny Wojciech Bochenek na portalu wpolityce.pl

Frankowicze mogą zyskać po wyroku TSUE

Radca Prawny Wojciech Bochenek zauważył, że istnieje inny ważny aspekt dla Kredytobiorców, który został wskazany przez Trybunał. Chodzi o ustalenie, że odsetki należne Konsumentom powinny być liczne od momentu otrzymania wezwania do zapłaty przez bank. Podkreślił, że ta kwestia przekłada się na korzyści finansowe dla Kredytobiorców, gdyż kwota odsetek rozpatrywanego sporu może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Bochenek również zaznaczył, że Trybunał otworzył nową możliwość dla Konsumentów, która pozwala im żądać dodatkowych świadczeń od banków, przekraczających wpłacone raty i odsetki. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należy do sądów krajowych, które będą oceniać tę możliwość.

Roszenia dodatkowe muszą być zgodne z celem dyrektywy 93/13, czyli ochroną Konsumenta, oraz muszą być zgodne z zasadą proporcjonalnoścI.

Radca Prawny Wojciech Bochenek

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Komentując drugi wyrok dodał, że:

„To jest o tyle istotne, że Trybunał przedstawił bardzo interesujące argumenty wskazując, że sąd krajowy powinien dążyć do maksymalnego zabezpieczenia interesu Konsumenta. Rolą sądu jest zagwarantowanie pełnej ochrony Konsumenta przewidzianej w przepisach prawa krajowego w sporze z bankiem. Sądy powinny przyjąć tę argumentację oraz dążyć do udzielania takich zabezpieczeń”.

Czy będą kolejne pozwy Frankowiczów?

Według Radcy Prawnego, Trybunał jednoznacznie wyraził opinię, że sądy powinny wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia prawne, aby maksymalnie chronić interesy Konsumentów i dążyć do rozwiązania całego postępowania w jednym procesie. Bochenek zwrócił uwagę, że już teraz można zaobserwować duże zainteresowanie usługami kancelarii prawnych ze strony Kredytobiorców, co sugeruje, że można spodziewać się większej liczby pozwów do końca roku. Co do kwestii ugód, mecenat zaznaczył, że istotny argument, który banki dotychczas podnoszą – że ugoda jest lepsza od procesu ze względu na szybkość – traci swoje znaczenie.

W wypadku, kiedy Konsument będzie mógł zabezpieczyć swoje roszczenie poprzez wstrzymanie płatności rat, to tak naprawdę czas trwania postępowania nie będzie aż tak istotny. Gdyby banki celowo przedłużały postępowania sądowe, to będą działały na korzyść konsumenta, gdyż wpłynie to na wysokość naliczonych odsetek.

Radca Prawny Wojciech Bochenek

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Wojciech Bochenek poinformował, że już po rozprawie można było zauważyć, że sądy zaczynają stosować wydane wyroki. Trybunał Sprawiedliwości UE podjął decyzje w dwóch sprawach, w których Konsumenci zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich i wystąpili przeciwko bankom. TSUE stwierdził, że bank nie ma prawa żądać od Konsumenta rekompensaty przekraczającej zwrócony kapitał oraz że sądy mają możliwość wydawania środków tymczasowych, takich jak zawieszenie spłaty rat kredytu w trakcie trwania postępowania mającego na celu ustalenie niewłaściwego charakteru warunków umowy.