Dnia 15 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie o sygn. I ACa 1024/21.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– stwierdził, że umowa kredytu zawarta w 2008r. pomiędzy powodami a Deutsche Bank Polska S.A. jest nieważna;

– zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 108.845,45 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 grudnia 2019r. oraz kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

– nakazał pobrać od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.095 zł tytułem brakujących kosztów sądowych;


oddalił apelację pozwanego;


– zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 5.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd pierwszej instancji wydał wyrok w przedmiotowej sprawie dn. 24 maja 2021r. (sygn. akt I C 721/20). Zgodnie z orzeczeniem sąd zasadził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 103.772,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 17 grudnia 2019r do dnia zapłaty; oddalił powództwo w pozostałym zakresie i zasądził na rzecz powodów solidarnie kwotę 6.112 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.