W dniu 04.10.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy.


Sąd na mocy wyroku:


-ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r.;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 54 159,36 zł  oraz kwotę 58 889,46 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26.09.2020 r. do dnia zapłaty;


-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 22 634 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 21 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Warto wskazać, że w sprawie zasądzono na rzecz klienta podwójne koszty zastępstwa procesowego.


Sąd uznał,że sporna umowa jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.