W ostatnim czasie kredytobiorcy coraz częściej wnioskują do sądów o zawieszenie płatności rat do czasu otrzymania prawomocnego wyroku w sprawie. Sądy przychylnie je rozpatrują – najwięcej prawomocnych orzeczeń w tym zakresie wydał Sąd Okręgowy w Warszawie.

Pomoc-frankowiczom

Zawieszenie płatności rat

Wydanie prawomocnego wyroku skutkującego uzyskaniem zabezpieczenia w postaci zawieszenia płatności rat przez kredytobiorcę staje się coraz częstszą praktyką. Dla kredytobiorcy taki wyrok daje możliwość wstrzymania uiszczania kolejnych rat na rzecz banku do czasu otrzymania prawomocnego wyroku, bez względu na czas trwania procesu. Banki natomiast są zobligowane do respektowania postanowienia sądu. Taka sytuacja jest dla kredytobiorców komfortowa przy założeniu, że finalne rozstrzygnięcie sprawy będzie dla nich korzystne. W innym przypadku, po przegranym procesie musieliby uregulować należność.

Radca prawny Wojciech Bochenek zwraca uwagę na istotną kwestię podczas składania do sądu takiego wniosku:

Oprócz wniosku o zawieszenie płatności rat, warto także wzbogacić pismo procesowe o wnioski zakazujące bankowi np. wypowiedzenia umowy, zgłoszenia kredytobiorcy do BIK-u, czy zakazania wykonywania innych uprawnień przewidzianych w umowie kredytowej. Dzięki temu trudniej będzie bankom podważyć czy zakwestionować postanowienie sądu.

Kto może wnioskować?

Z analizy wynika, że na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku większe szanse mają kredytobiorcy, którzy spłacili w całości należny bankowi kapitał. Dodatkowo należy sformułować pozew o nieistnienie stosunku prawnego lub o ustalenie nieważności umowy kredytowej. Ponadto kredytobiorca musi wykazać, że zawarta umowa miała charakter konsumencki. Do tego dochodzi jeszcze jedna ważna kwestia, mianowicie, należy powołać się na obecność klauzul abuzywnych występujących w umowie oraz na dowolność banku w zakresie kształtowania kursu przeliczeniowego. Ostatnią rzeczą, którą można wziąć pod uwagę jest obecna kondycja finansowana danego banku.

Na korzyść Frankowiczów w dużej mierze przeważa ochrona konsumencka przewidziana w Dyrektywie 93/13. Analizując cel zapisów zawartych w dyrektywie, można stwierdzić, że oddalenie przez sąd wniosku o zawieszenie rat płatności będzie niezgodne z jej misją. Szczególnie w sytuacji, gdy kapitał kredytu został już całkowicie spłacony oraz biorąc pod uwagę długość procesu sądowego.

Więcej informacji na portalu Prawo.pl.