W ostatnich dniach uzyskaliśmy dwa prawomocne rozstrzygnięcia na rzecz naszych Klientów w sprawach frankowych przeciwko mBank S.A.

W dniu 11.03.2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. o sygn. I Aca 984/21 wydany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny, w którym Sąd oddalił apelację Pozwanego i zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Powodów solidarnie kwotę 4.050,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym o sygn. I C 785/20 wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny dnia 13 maja 2021r. w niniejszej sprawie ustalono, że zawarta umowa kredytu jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 121.202,41zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Pomoc-frankowiczom

W dniu 10.03.2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. o sygn. III Ca 2103/20 wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi, I Wydział Cywilny, w którym Sąd oddalił apelację pozwanego i powodów oraz zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Powodów solidarnie kwotę 900,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Na mocy wyroku sądu pierwszej instancji wydanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w wydziale XVIII cywilnym w dniu 9 października 2020r. (sygn. akt XVIII C 441/20) Sąd zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Powodów kwotę 74.440,55 zł, ustalił nieważność umowy kredytowej oraz zwrot kosztów procesu.