Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne wyroki w sprawach przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

W dniu 06.09.2021r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Świeciu o sygn. I C 296/20, w którym Sąd:


-ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami jest nieważna;


-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 133.809,46 zł z odsetkami za opóźnienie od dnia 26/09/2019r. do dnia 8/06/2020 r., z zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów kwoty udostępnionego kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tejże kwoty;


-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Pomoc-frankowiczom

W dniu 07.09.2021r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach o sygn. I C 622/21, na mocy którego Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 30.036,03 PLN + 38.349,64 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 30.01.2020 r. do dnia zapłaty;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sądy uznały, że sporne umowy kredytu są nieważne. Wyroki są nieprawomocne.