Zgodnie z przewidywaniami, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny korzystny wyrok w sprawie Frankowiczów. Czego dokładnie dotyczyła sprawa C-140/22?

Frankowicze – wyrok TSUE C-140/22

Sprawa TSUE C-140/22 dotyczy kredytobiorców, którzy w 2009 roku podpisali umowę kredytu hipotecznego związanej z kursem franka szwajcarskiego w mBanku. Pytania, jakie Warszawski Sąd skierował do TSUE rozpatrując jedną z naszych spraw, powstały na skutek niejasności co do interpretacji Uchwały Sądu Najwyższego wydanej w maju 2021r.

W dzisiejszym wyroku Trybunał rozstrzygnął newralgiczną kwestię dotyczącą zasadności składania przez kredytobiorców oświadczenia w sądzie o skutkach nieważności umowy kredytowej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego wydaną w maju 2021r. oświadczenie takie było niezbędne do uznania przez sąd umowy za nieważną, co znacznie wydłużało czas wydania wyroku w sprawie.

Trybunał w dzisiejszym wyroku jasno wskazał, iż żądanie od konsumentów złożenia takiego oświadczenia jest sprzeczne z przepisami art. 6 i 7 dyrektywy unijnej, a także zasadami skuteczności. Takie stanowisko może mieć istotne konsekwencje dla kwestii przedawnienia roszczeń banków i terminu naliczania odsetek. Dodatkowo powinno przyczynić się do przyspieszenia procesów, ponieważ sądy nie będą musiały wymagać od konsumentów składania takiego oświadczenia.

tsue c-140/22

TSUE – najnowszy wyrok korzystny dla Frankowiczów

Kolejne pytanie dotyczyło rozliczenia stron w przypadku nieważności umowy kredytowej. Trybunał podtrzymał swoje stanowisko zaprezentowane w sprawie C-520/21, dotyczącej roszczeń banków z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. W swoim orzeczeniu Trybunał jednoznacznie stwierdził, że bank nie ma prawa do żadnych dodatkowych roszczeń przewyższających udostępniony konsumentowi kapitał. Trybunał uznał, że kredytobiorca ma prawo do zwrotu pełnej kwoty uiszczonych rat kapitałowych, odsetkowych oraz opłat związanych z umową kredytową.

Już 14 grudnia br. możemy spodziewać się kolejnego wyroku TSUE, w którym ujednolicona zostanie kwestia przedawnienia roszczeń banku i terminu naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.