Frankowicze Getinu nie są w łatwej sytuacji. Pojawia się coraz więcej głosów potwierdzających, że Getin Noble Bank SA podejmuje wobec kredytobiorców czynności windykacyjne i upominawcze, a także przekazuje informacje o rzekomym zadłużeniu do BIK. Biorąc pod uwagę fakt, że kredytobiorcy już wcześniej uzyskali postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń, tj. o wstrzymaniu obowiązku spłaty rat kredytu od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie obecne postępowanie banku wzbudza sporo kontrowersji.

Zabezpieczenie roszczeń – co powinni wiedzieć frankowicze Getinu?

W związku z niewywiązywaniem się przez Getin Noble Bank SA z postanowień o zabezpieczeniu roszczeń pełnomocnicy reprezentujący frankowiczów, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania w tym banku podejmują szereg działań. Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy w imieniu swojego Klienta złożyła reklamację, na skutek której bank zaprzestał czynności windykacyjnych oraz złożył wniosek o wykreślenie nieprawidłowych wpisów w BIK. Nie jest to jednak koniec postępowania w sprawie.

Przepisy procedury cywilnej uprawniają kredytobiorcę do wystąpienia z wnioskiem do właściwego sądu, aby ten nałożył na bank grzywnę lub obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz kredytobiorcy. Może to nastąpić w razie stwierdzenia przez sąd, że bank naruszył obowiązek powstrzymania się od pewnych czynności, które są określone w postanowieniu o zabezpieczeniu lub wynikają z istoty tego zabezpieczenia.

Tomasz Zaremba

Radca prawny, Bochenek Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Prowadzenie czynności windykacyjnych w stosunku do konsumentów, którzy uzyskali postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczeń może zostać uznane za naruszające zbiorowe interesy konsumentów lub stanowić nieuczciwą praktykę rynkową, co naraża bank na interwencję organów, których ustawowym celem jest ochrona konkurencji i konsumentów.

Warto także przyjrzeć się sytuacjom, w którym syndyk wnosi o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu ze względu na mające miejsce postępowanie upadłościowe. W ocenie pełnomocników reprezentujących frankowiczów Getinu kontynuowanie zabezpieczania nie narusza przepisów dotyczących postępowania upadłościowego. Co więcej jest ono niezbędne w  celu zapewnienia ochrony praw frankowiczów wynikających z przepisów unijnych.

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank SA nie powinno być podstawą uchylenia postanowienia o zabezpieczeniu, które zostało wydane już po wszczęciu postępowania upadłościowego wobec banku.

Tomasz Zaremba

Radca prawny, Bochenek Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Czego mogą spodziewać się frankowicze Getinu?

Wspomniana reklamacja to nie jedyne działania, jakie podejmują pełnomocnicy frankowiczów w związku z niewykonywaniem przez Getin Noble Bank postanowień o zabezpieczeniach. Interweniowano w tej sprawie między innymi u Rzecznika Finansowego, który zareagował na zawiadomienie. Na skutek tego Syndyk ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach – w przeciwnym razie grozi mu kara pieniężna do wysokości 1 mln złotych. Ponadto Rzecznik, po analizie przekazanych mu informacji, zwrócił uwagę, że bank kieruje do kredytobiorców bezpodstawne, uporczywe monity telefoniczne, SMS-owe oraz pisemne, grożąc konsumentom wypowiedzeniem umów. 

Decyzje Syndyka Getin Noble Bank SA nie od dzisiaj wzbudzają wiele kontrowersji i wątpliwości. Biorąc pod uwagę chociażby apelacje od spraw, w których sąd orzekł unieważnienie umowy kredytowej czy brak respektowania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Są to kwestie, które dla frankowiczów Getinu są niezwykle istotne.

Więcej informacji w artykule dostępnym w serwisie prawo.pl