W dniu 15.03.2023r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, I Wydział Cywilny wydał prawomocny wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. Frankowicze wygrywają

Sąd drugiej instancji co do zasady podzielił stanowisko wyrażone w wyroku sądu I instancji , zmienił jedynie okres odsetek ustawowych. W pozostałym zakresie sąd oddalił apelację banku jako całkowicie bezzasadną i zasądził całkowity zwrot kosztów postępowania apelacyjnego na rzecz powoda w wysokości 8100 zł. Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Wyrok pierwszoinstancyjny w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny (sygn. I C 625/21). Mocą orzeczenia Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu na cele mieszkaniowe zawartej w 2008 r. i zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 135.341,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21.05.2021 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu nienależnych świadczeń z wyżej wymienionej umowy za okres od 20.07.2011 r. do 21.12.2020 r.,

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 8.030,76 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o losach Frankowiczów? Śledź nasze aktualności.