W dniu 13.06.2022 Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny wydał dwa wyroki prawomocne przeciwko PKO BP S.A. w sprawach naszych Klientów.

PKO BP S.A. – Wyroki prawomocne

I ACa 409/22

Zgodnie z wyrokiem sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów koszty procesu w kwocie 4050 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia. 

Tym samym prawomocny jest wyrok sądu I instancji. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny mocą wyroku o sygn. I C 1416/21 ustalił nieistnienie stosunku prawnego i zasądził na rzecz powodów kwotę 74.246,27 zł oraz kwotę 2.057,52 CHF oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 6.417 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W ocenie sądu powodowie nie zostali w należyty sposób poinformowani o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytowej powiązanej z walutą obcą. Zdaniem sądu na uwzględnienie nie zasługiwał podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, gdyż zawarta umowa nie jest umową wzajemną.

Pomoc-frankowiczom

I ACa 340/22

Mocą wyroku sąd II instancji oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie apelacyjne.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny mocą wyroku pierwszoinstancyjnego o sygn. I C 429/21 ustalił nieistnienie stosunku prawnego i zasądził na rzecz powoda kwotę 91.412,36 zł oraz kwotę 11.817zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W ocenie sądu nasze powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Bezsprzeczne jest występowanie w spornej umowie zapisów niedozwolonych. Zdaniem sądu informacja zawarta w umowie odnosząca się do ryzyka zmiany kursów kredytowych była niewystarczająca. Bank nie dopełnił spoczywającego na nim obowiązku informacyjnego.