Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych.

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. otrzymała wyroki przeciwko następującym bankom:

Bank Millennium S.A.  sygn. I C 299/21

Sąd Okręgowy w Katowicach zgodnie z orzeczeniem zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 13.117,63 zł oraz 36.825,30 chf wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do zapłaty.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna i nie może dalej obowiązywać po usunięciu z niej klauzul abuzywnych.

Bank Ochrony Środowiska S.A. sygn. I C 1280/20

Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od pozwanego na rzecz powodów 195.744,89 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od 3.04.2020 r. jako świadczeń nienależnych z uwagi na bezwzględną nieważność umowy oraz kwotę 6434 zł tytułem kosztów procesu. Sąd uznał że umowa kredytu jest nieważna (kredyt całkowicie spłacony).

mBank S.A. sygn. I C 99/21

Sąd Okręgowy w Gliwicach ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny waloryzowanego kursem CHF, zawarta w 2006 roku pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 6434 zł.

Pomoc-frankowiczom

mBank S.A. sygn. I C 384/20

Sąd Okręgowy w Łomży w sprawie wydał wyrok wstępny, w którym uznał umowę zawartą między stronami za nieważną.

Sędzia stwierdził, że kwestionowane klauzule są abuzywne i to skutkowało uznaniem umowy za nieważną.

Santander Bank Polska S.A. sygn. I C 1835/20

Sąd Okręgowy w Szczecinie na mocy orzeczenia zasądził na rzecz powodów kwotę 509.924,68 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz uznał, że powodowie w całości wygrali proces, przy czym postanowienie o kosztach pozostawiono referendarzowi.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. Sprawa dotyczy kredytu spłaconego.

Santander Consumer Bank S.A. sygn. I C 252/21

Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami jest nieważna i zasądził na rzecz powodów kwotę  83.990,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 6.417 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Bank Millennium S.A. sygn. II C 310/21

Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 77.552,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, ustalił, że nie istnieje pomiędzy powodami, a pozwanym stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego oraz kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Santander Bank Polska S.A. sygn. I C 496/20

Sąd Okręgowy w Gliwicach ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami jest nieważna; zasądził na rzecz powoda kwoty 20.234,45 PLN oraz 39.263,70 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 6.400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

mBank S.A. sygn. I C 412/20

Sąd Okręgowy w Krośnie zasądził na rzecz powodów kwotę 83 804,35 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 14 711,74 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i nakazał zwrócić powodom 3 000 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na biegłego.

Wyroki nie są prawomocne.