Lipiec to kolejny miesiąc, w którym w większości zakończonych postępowań sądowych zapadły wyroki korzystne dla kredytobiorców frankowych. W minionym miesiącu było to blisko 90% z co najmniej 97 wyroków, które w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego wydały sądy krajowe.

kancelaria pomoc frankowiczom

Hipoteki frankowe – korzystne wyroki

W lipcu zapadło co najmniej 97 wyroków sądów w sprawach frankowych (68 w I instancji i 29 w II instancji), z czego 84 były korzystne dla kredytobiorców. Natomiast tylko pięć postępowań zakończyło się sukcesem banków. Tym samym:

  1. 87% wyroków, które zapadły w lipcu było korzystnych dla frankowiczów,
  2. 5% niekorzystnych,
  3. 8% spraw zakończyło się uchyleniem orzeczeń z I instancji.

Spośród wszystkich 97 wyroków, które zostały poddane analizie 19 było prawomocnych, w tym 18 było korzystnych dla kredytobiorców posiadających kredyt we frankach.

Analizując statystyki dotyczące wyroków w sprawach frankowych na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy można zaobserwować pewien trend: wskaźnik spraw wygranych przez frankowiczów wzrósł z 80% do 90%. Nie są to jednak wszystkie wyroki, które zapadły w ubiegłym miesiącu, dlatego dane te mogą być do pewnego stopnia zaburzone na korzyść frankowiczów. To głównie kredytobiorcy publikują wyroki, w których są wydał korzystne dla nich orzeczenie.

Nieważność umowy

W minionym miesiącu 60 z 84 wyroków korzystnych dla frankowiczów dotyczyło nieważności umowy. Natomiast w przypadku 16 orzeczeń stanowiących ok. 20% sąd orzekł odfrankowienie umowy kredytowej polegające na przewalutowaniu kredytu na złote po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania oraz przy zachowaniu stawki LIBOR.

Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym większość wyroków wydanych przez sądy była korzystna dla frankowiczów. Niestety wiąż pozostają kwestie, które nie są w pełni jasne, np. sposoby wzajemnego rozliczenia. Warto przy tym zauważyć, że choć banki twierdzą, iż orzecznictwo w sprawach frankowych wciąż się nie ukształtowało w pełni to mimo to zwiększają rezerwy ze względu na zwiększoną liczbę sądowych spraw i umocnienie franka. Głos w tej sprawie dla Rzeczpospolitej zabrał mecenas Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych s. k.

Linia orzecznicza w sprawach frankowych kształtuje się korzystnie dla kredytobiorców niezależnie od tego, czy wyrok ma skutek w postaci odfrankowienia czy stwierdzenia nieważności umowy. Sądy coraz częściej uznają, że zawarte w umowie klauzule waloryzacyjne, ale również te dotyczące zmiennego oprocentowania są nieuczciwe i nie powinny wiązać kredytobiorców. Nie jest tajemnicą, że od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak z każdym miesiącem zapada coraz więcej korzystnych rozstrzygnięć, co obrazują publikowane statystyki. Trudno więc zakładać, aby aktualny trend uległ zmianie, gdyż najnowsze wyroki wpisują się zarówno w linię orzeczniczą TSUE, jak i również Sądu Najwyższego – ocenia mecenas Bochenek.

frnkowicze podsumownaie IV kwartału 2019

Ponadto ekspert wypowiedział się również w sprawie zmniejszającej się liczby wyroków dotyczących odfrankowienia.

Wyrok TSUE, który wskazał, że dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie upadku całej umowy. Argumenty prawne przemawiają na korzyść kredytobiorców dają podstawy zarówno do odfrankowienia, jak i stwierdzenia nieważności umowy kredytowej – ocenia mecenas Bochenek.

Warto jednak pamiętać o tym, że ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje sąd, który rozpatruje daną sprawę. Ma przy tym kierować się interesem kredytobiorcy i uwzględnić żądanie, które w jego mniemaniu jest najkorzystniejszym dla niego rozwiązaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na portalu Rzeczpospolitej.