Frankowicze wygrywają z bankami

4 sierpnia 2020

Frankowicze wygrywają z bankami

Lipiec to kolejny miesiąc, w którym w większości zakończonych postępowań sądowych zapadły wyroki korzystne dla kredytobiorców frankowych. W minionym miesiącu było to blisko 90% z co najmniej 97 wyroków, które w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego wydały sądy krajowe.

kancelaria pomoc frankowiczom

Hipoteki frankowe – korzystne wyroki

W lipcu zapadło co najmniej 97 wyroków sądów w sprawach frankowych (68 w I instancji i 29 w II instancji), z czego 84 były korzystne dla kredytobiorców. Natomiast tylko pięć postępowań zakończyło się sukcesem banków. Tym samym:

  1. 87% wyroków, które zapadły w lipcu było korzystnych dla frankowiczów,
  2. 5% niekorzystnych,
  3. 8% spraw zakończyło się uchyleniem orzeczeń z I instancji.

Spośród wszystkich 97 wyroków, które zostały poddane analizie 19 było prawomocnych, w tym 18 było korzystnych dla kredytobiorców posiadających kredyt we frankach.

Analizując statystyki dotyczące wyroków w sprawach frankowych na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy można zaobserwować pewien trend: wskaźnik spraw wygranych przez frankowiczów wzrósł z 80% do 90%. Nie są to jednak wszystkie wyroki, które zapadły w ubiegłym miesiącu, dlatego dane te mogą być do pewnego stopnia zaburzone na korzyść frankowiczów. To głównie kredytobiorcy publikują wyroki, w których są wydał korzystne dla nich orzeczenie.

Nieważność umowy

W minionym miesiącu 60 z 84 wyroków korzystnych dla frankowiczów dotyczyło nieważności umowy. Natomiast w przypadku 16 orzeczeń stanowiących ok. 20% sąd orzekł odfrankowienie umowy kredytowej polegające na przewalutowaniu kredytu na złote po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania oraz przy zachowaniu stawki LIBOR.

Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym większość wyroków wydanych przez sądy była korzystna dla frankowiczów. Niestety wiąż pozostają kwestie, które nie są w pełni jasne, np. sposoby wzajemnego rozliczenia. Warto przy tym zauważyć, że choć banki twierdzą, iż orzecznictwo w sprawach frankowych wciąż się nie ukształtowało w pełni to mimo to zwiększają rezerwy ze względu na zwiększoną liczbę sądowych spraw i umocnienie franka. Głos w tej sprawie dla Rzeczpospolitej zabrał mecenas Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych s. k.

Linia orzecznicza w sprawach frankowych kształtuje się korzystnie dla kredytobiorców niezależnie od tego, czy wyrok ma skutek w postaci odfrankowienia czy stwierdzenia nieważności umowy. Sądy coraz częściej uznają, że zawarte w umowie klauzule waloryzacyjne, ale również te dotyczące zmiennego oprocentowania są nieuczciwe i nie powinny wiązać kredytobiorców. Nie jest tajemnicą, że od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak z każdym miesiącem zapada coraz więcej korzystnych rozstrzygnięć, co obrazują publikowane statystyki. Trudno więc zakładać, aby aktualny trend uległ zmianie, gdyż najnowsze wyroki wpisują się zarówno w linię orzeczniczą TSUE, jak i również Sądu Najwyższego – ocenia mecenas Bochenek.

frnkowicze podsumownaie IV kwartału 2019

Ponadto ekspert wypowiedział się również w sprawie zmniejszającej się liczby wyroków dotyczących odfrankowienia.

Wyrok TSUE, który wskazał, że dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie upadku całej umowy. Argumenty prawne przemawiają na korzyść kredytobiorców dają podstawy zarówno do odfrankowienia, jak i stwierdzenia nieważności umowy kredytowej – ocenia mecenas Bochenek.

Warto jednak pamiętać o tym, że ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje sąd, który rozpatruje daną sprawę. Ma przy tym kierować się interesem kredytobiorcy i uwzględnić żądanie, które w jego mniemaniu jest najkorzystniejszym dla niego rozwiązaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na portalu Rzeczpospolitej.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej