W dniu 22.04.2022 przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku, Wydział I Cywilny, zapadł prawomocny wyrok, w którym sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powódki kwotę 8100 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd II instancji nie przychylił się do podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

Zgodnie z wyrokiem sadu I instancji, sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 230.193,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18.04.2020 do dnia zapłaty oraz kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok pierwszoinstancyjny w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny dn. 19 października 2021r. (sygn. I C 188/20).

Warto podkreślić, że pozew w sprawie został złożony w lutym ubiegłego roku – procedowanie sprawy na etapie sądowym trwało zaledwie około 14 miesięcy.

Sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego.