Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, I Wydział Cywilny w dniu 9. stycznia 2023r. wydał wyrok w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny wyrokiem o sygn. I C 496/21 wydanym w przedmiotowej sprawie:

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego umowy kredytu zawartej w 2009r.,

 – zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 182.278,72 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 października 2020r. do dnia zapłaty,  

– w pozostałym zakresie powództwo oddalił,

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za okres od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.