Dnia 26.10.2022 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny wydał wyrok w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach I Wydział Cywilny, z dnia 29 października 2021 roku (sygn. I C 593/21) zgodnie z którym Sąd:

– zasądził od pozwanego mBanku S.A. na rzecz powodów kwotę 29.979,09 zł i kwotę 15.805,27 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 maja 2021 r. do dnia zapłaty;
– ustalił nieistnienie pomiędzy powodami a pozwanym stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu z 2007 r.;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Warto podkreślić, że pozew w przedmiotowej sprawie wysłano do sądu dnia 27.07.2021 r.