Sąd Apelacyjny w Łodzi w dniu 05.05.2022r. wydał prawomocny wyrok w sprawie frankowej o sygn. I ACa 1577/21.

Zgodnie z treścią orzeczenia sąd oddalił apelację strony pozwanej i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny w dniu 21 września 2021r. (Sygn. akt XII C 316/20) zgodnie z którym sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 104 157, 95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 października 2019 roku do dnia zapłaty;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 7917 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;
– nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 77, 05 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych tymczasowo poniesionych ze Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Łodzi.

Sąd postanowił utrzymać umowę w mocy prawnej po usunięciu z niej nieuczciwych zapisów (odfrankowienie).