W dniu 28.02.2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny o sygn. I ACa 589/21.

Na mocy orzeczenia Sąd oddalił apelację strony pozwanej i zasądził na rzecz powódki kwotę 4 050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok w I instancji wydał Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny w dniu 15.06.2021 r. (sygn. I C 194/21). Na mocy orzeczenia Sąd:

– stwierdził, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powódką, a BRE Bankiem Spółką Akcyjną w Warszawie, jest nieważna,
– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powódki kwotę 104.631,85 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty,
– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powódki kwotę 6.434 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.