W dniu 30.08.2022 r.  zapadł wyrok przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, II Wydział Cywilny Odwoławczy.

Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wśród najważniejszych motywów rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podziela oceny prawne Sądu I instancji w zakresie abuzywności kwestionowanych klauzul umownych. Przy czym wskazał, że brak jest możliwości zastępowania nieuczciwych warunków umowy innymi postanowieniami. Sąd wskazał również, że podstawą zasądzenia kwoty dochodzonej pozwem jest nieważność umowy. Zastosowano teorię dwóch kondykcji.

Wygrana Frankowiczów w Bielsku-Białej

Wyrok I Instancji z dnia 23.03.2022 r. wydał Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny (sygn. I C 1060/20). Zgodnie z treścią orzeczenia Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 64.055,54 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22.08.2009 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9.536,80 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.