Dnia 7. Października Sąd Okręgowy w Kielcach wydał prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A.

Sąd II instancji w całości zmienił zaskarżony przez nas wyrok pierwszoinstancyjny (sygn. I C 85/21), w którym Sąd Rejonowy w Busku Zdroju oddalił nasze powództwo i zasądził od powodów na rzecz pozwanego mBank S.A. kwotę 3.634 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz nakazał pobrać solidarnie od powodów na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju kwotę 2.413,75 zł tytułem kosztów sądowych.

Zgodnie z wyrokiem o sygn. II Ca 603/22 Sąd:

– zasądził od mBanku S.A. na rzecz powodów solidarnie kwotę 45.664,63 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 40.488,21 zł od 8 sierpnia 2020 r., a od kwoty 5.216,42 zł od 2 listopada 2020r.

– zasądził  od mBanku S.A. na rzecz powodów solidarnie 4.334 zł kosztów procesu;
– nakazał pobrać od mBanku S.A. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju 2.413,57 zł kosztów sądowych;
– zasądził od mBanku S.A. w Warszawie na rzecz powodów solidarnie kwotę 1.900 zł kosztów postępowania apelacyjnego.

Bardzo się cieszymy, że mimo niekorzystnego rozstrzygnięcia zapadłego w niniejszej sprawie przed sądem I instancji, ostatecznie sprawa zakończyła się dla naszych Klientów pomyślnie!