Dnia 20 września 2022 r. zapadł wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, V Wydział Cywilny o sygn. V ACa 915/21.

Sąd oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wygrana Frankowiczów w Warszawie

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C 5088/21) Sąd:

– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy BRE Bankiem S.A. a powodami jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 147.821,96 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 października 2020r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 zł tytułem kosztów procesu.