W ostatnim czasie Kancelaria Radców Prawnych Bochenek i Wspólnicy otrzymała pięć korzystnych wyroków przeciwko mBank S.A.

Wyrok o sygn. I C 1352/20

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny. Na mocy orzeczenia Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 198.269,73 zł wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku; ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów koszty zastępstwa procesowego w wysokości 17.434 zł.

Wyrok o sygn.  I C 916/21

W dniu 5 sierpnia 2021r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, I Wydział Cywilny. Po rozpoznaniu sprawy Sąd ustalił, że umowa jest nieważna. Zasądził na rzecz powodów 61.315,60 zł z odsetkami za opóźnienie od 29.01.2021 r. oraz 6.417 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd wskazał, że umowa jest nieważna w szczególności wobec naruszenia art. 69 prawa bankowego. Sąd oddalił żądanie odsetkowego za okres od 22.09.2020 r. do dnia 28.01.2021 r. wskazując, że są one należne dopiero od doręczenia pozwu.

Wyrok o sygn. I C 327/21

W dniu 30 lipca 2021 zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Wydział Cywilny na mocy którego Sąd:

-zasądził od pozwanego mBanku na rzecz każdego z powodów po 43 731,73 zł;

-zasądził od pozwanego mBank łącznie na rzecz powodów 91 248,18 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonych od dnia 14.05.2021 do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego mBank łącznie na rzecz powodów 2093,42 zł z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;

-ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy z 2007r. zawartej pomiędzy powodami a pozwanym nie istnieje;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1051,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie  tytułem zwrotu kosztów procesu;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę  21 600,00 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok o sygn. I C 607/20

W dniu 29 lipca 2021r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny na posiedzeniu niejawnym. Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008r. zawarta pomiędzy powodami oraz BRE Bank S.A. (poprzednikiem prawnym mBanku S.A.) jest nieważna;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 26.675, 15 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.07.2021 r;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 26.675,14 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.07.2021 r;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.400zł tytułem kosztów postępowania.

Wyrok o sygn. I C 642/21

W dniu 23 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny ogłosił wyrok na mocy którego ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. jest nieważna. Zasądził od Banku na rzecz powódki kwotę 38 898,28 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 4 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 219,40 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty. Zasądził od Banku na rzecz powódki kwotę 4617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty;

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowę należało unieważnić z uwagi na brak możliwości realizacji umowy po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych.

Wyroki nie są prawomocne.