Dnia 1 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 14 lipca 2022 roku, sygn. akt I C 541/20 I. oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym wydanym w przedmiotowej sprawie Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 333.121,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 marca 2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.