Dnia 25. listopada br. do naszej kancelarii wpłynęły dwa kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych.

Sygn. akt XIII C 314/20

W dniu 25.11.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie w którym Sąd:

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łączenie kwotę 96.122,31 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 kwietnia 2020 roku do dnia zapłaty:

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu w związku z nieważnością umowy zawartej pomiędzy stronami w 2008 roku,

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sygn. akt I C 383/21

W dniu 25.11.2021r zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy na mocy którego:

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 83.072,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,


– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 8.234,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyroki nie są prawomocne.