Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 19.01.2022r. o sygn. I C 155/21:

– zasądził od pozwanego Santander Bank Polska na rzecz powodów kwotę 148.944,35 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.674 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu i postępowania pojednawczego.

Pomoc-frankowiczom

Dnia 20.01.2022 r. zapadł wyrok o sygn. I C 1135/21, w którym Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 97 692, 45 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 010 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 3.634 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Wyroki nie są prawomocne.