W dniu 17.11.2021 r., zapadł wyrok w sprawie frankowej przeciwko Santander Bank Polska S. A. wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu wobec nieważności tej umowy;

– zasądził na rzecz powoda kwotę 12.217,66 zł oraz kwotę 25.173,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 12 marca 2021 r. do dnia zapłaty;

zasądził na rzecz powoda kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna, gdyż była jednostronnie kształtowana przez bank. W umowie występowało nieograniczone ryzyko po stronie powodów oraz niemożliwe do przewidzenia skutki ekonomiczne. Nadto w ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, iż dla przeciętnego człowieka klauzula indeksacyjna jest niezrozumiała.

Warto podkreślić, że pozew w niniejszej sprawie do sądu skierowano po koniec kwietnia 2021r. Wyrok nie jest prawomocny.