Dnia 25 lipca 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 07 września 2021r., sygn. akt I C 622/21, Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że ustalenia oraz ocena prawna Sądu I instancji były prawidłowe.

Sąd I instancji:

– ustalił, iż umowa zawarta w 2008r. pomiędzy powodami a Kredyt Bankiem S.A. (poprzednikiem prawnym pozwanego) jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty: 30.036,03 zł oraz 38.349,64 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 stycznia 2020r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.