Sąd Apelacyjny I Wydział Cywilny w Białymstoku dnia 8. września wydał prawomocny wyrok w sprawie I ACa 1133/22.

Sąd II instancji podzielił naszą argumentację i uznał, że umowa jest w całości nieważna. Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz powodów całą dochodzoną pozwem kwotę oraz koszty postępowania przed Sądem II instancji w wysokości 4.050zł. Sąd jedynie zmienił datę początkową naliczania odsetek od zasądzonej kwoty.

Frankowicze – wyrok prawomocny przeciwko Raiffeisen

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce sygn. I C 292/21 zgodnie z którym Sąd:

  •  zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 144.274,92 zł wraz z odsetkami,
  •  ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu,
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania sądowego w wysokości 6.417 zł,
  •  nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.